Zasada nr 1: Kompleksowość

Każde zamówienie złożone na produkt w sklepie internetowym oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. Żaden ogólny lub szczegółowy warunek pojawiający się w dokumentach przesłanych lub przekazanych przez klienta nie może zostać włączony do niniejszych warunków, o ile takie dokumenty są niezgodne z niniejszymi warunkami. Jeżeli którakolwiek z klauzul niniejszej umowy zostanie uznana za nieważną w wyniku zmiany przepisów ustawowych lub wykonawczych lub orzeczenia sądu, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność i zgodność z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży.

Zasada nr 2: Wejście w życie – zatwierdzenie zamówienia

Niniejsze warunki wchodzą w życie w momencie zatwierdzenia zamówienia przez klienta. W związku z tym oświadcza, że akceptuje niniejsze ogólne warunki sprzedaży w całości i bez zastrzeżeń. Niniejsze ogólne warunki są zawierane na okres niezbędny do dostarczenia towarów i usług objętych subskrypcją, aż do wygaśnięcia gwarancji należnych od code-autoradio.com.

Zasada nr 3: Dowód transakcji

Dane zarejestrowane przez code-autoradio.com stanowią dowód wszystkich transakcji między code-autoradio.com a jego klientami. Dane zarejestrowane przez system płatności stanowią dowód transakcji finansowych.

Zasada nr 4: Cena

Ceny podane są w zależności od kraju. code-autoradio.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, ale zobowiązuje się do stosowania stawek obowiązujących w momencie składania zamówienia. Produkty pozostają własnością code-autoradio.com do momentu otrzymania pełnej płatności przez code-autoradio.com.

Zasada nr 5: Metoda płatności

Aby zapłacić za swoje zamówienie, klienci mają dostęp do wszystkich środków płatności określonych w formularzu zamówienia. Klient gwarantuje code-autoradio.com, że posiada niezbędne uprawnienia do korzystania z metody płatności wybranej przez niego podczas zatwierdzania formularza zamówienia. code-autoradio.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia każdego zamówienia i każdej dostawy w przypadku odmowy autoryzacji płatności kartą bankową przez oficjalnie akredytowane organizacje lub w przypadku braku płatności. code-autoradio.com zastrzega sobie prawo do anulowania każdego zamówienia złożonego przez klienta, z którym istnieje spór dotyczący płatności za poprzednie zamówienie. code-autoradio.com wdrożyło procedurę weryfikacji zamówień mającą na celu zapewnienie, że nikt nie korzysta z danych bankowych innej osoby bez jej wiedzy. W ramach tej weryfikacji klient może zostać poproszony o przesłanie kopii dokumentu tożsamości i dowodu adresu do code-autoradio.com pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Zamówienie zostanie zatwierdzone dopiero po otrzymaniu i sprawdzeniu przesłanych dokumentów.

Zasada nr 6: Dostępność

code-autoradio.com zobowiązuje się do honorowania zamówień otrzymanych na stronie internetowej tylko w granicach dostępnych zapasów produktów. Jeśli produkt nie jest dostępny, code-autoradio.com zobowiązuje się poinformować o tym klienta tak szybko, jak to możliwe. W takim przypadku klient będzie mógł zażądać zwrotu zapłaconej kwoty najpóźniej w ciągu 30 dni od dokonania płatności lub wymiany produktu. W przypadku tymczasowych braków magazynowych dajemy klientowi możliwość anulowania zamówienia lub wyrażenia zgody na otrzymanie go w dłuższym terminie, po otrzymaniu tymczasowo niedostępnych produktów. Wszystkie produkty, takie jak kody radia samochodowego Renault, kody radia samochodowego Ford, kody radia samochodowego Nissan, kody radia samochodowego Seat, kody radia samochodowego Audi, kody radia samochodowego Volkswagen, kody uwierzytelniające Renault itp…. są dostępne 24/7!

Zasada 7: Warunki dostawy

Zamówiony produkt jest dostarczany pocztą elektroniczną, SMS-em, pocztą lub przez niezależnego przewoźnika, w zależności od charakteru zamówionego produktu i z wyłącznej inicjatywy code-autoradio.com, na adres wskazany w formularzu zamówienia. Czas dostawy podawany jest loco magazyn. Wybór metody dostawy zależy od wagi, objętości i wartości przedmiotów.

Zasada nr 8: Czas dostawy

code-autoradio.com zobowiązuje się do zrealizowania dostawy w ciągu 48 godzin od pełnej zapłaty za zamówienie przez klienta lub 24 godzin w przypadku wybrania tej opcji. W przypadku nietypowego opóźnienia do klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail. W przypadku przedmiotów, które mogą być dostarczone w różnych terminach w zależności od ich dostępności, termin dostawy jest oparty na najdłuższym terminie. code-autoradio.com zastrzega sobie prawo do podziału dostaw. Koszty wysyłki i obsługi będą naliczane tylko za pojedynczą przesyłkę. W przypadku płatności kartą kredytową podane czasy odpowiadają czasom przetwarzania i dostawy produktów. Jeśli klient nie otrzyma niczego w ciągu 6 dni od zatwierdzenia zamówienia, musi powiadomić code-autoradio.com, który zajmie się sprawą bezpośrednio i może, jeśli to konieczne, ponownie wysłać zamówienie.

 

Zasada nr 9: Błędy w dostawie

code-autoradio.com zobowiązuje się do zwrotu lub wymiany produktów, które nie są zgodne z zamówieniem (wadliwe lub niezgodne). Klient musi zgłosić w dowolny sposób (e-mail, list polecony za potwierdzeniem odbioru…) w dniu dostawy lub najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od dostawy wszelkie reklamacje dotyczące artykułów niezgodnych z jego zamówieniem (błąd w dostawie, niezgodność produktów…). Reklamacje należy kierować do Działu Obsługi Klienta, którego dane kontaktowe podano w art. 11. W przypadku reklamacji klient musi podać swoje dane kontaktowe, numer zamówienia, numer referencyjny produktu podany na dowodzie dostawy oraz powody reklamacji. Wszelkie roszczenia zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Zwrot produktów w przypadku błędu produktu, wady lub niezgodności może zostać przyjęty wyłącznie w przypadku kompletnych produktów, w ich oryginalnym stanie (opakowanie, akcesoria, instrukcje itp.). Aby ułatwić zarządzanie administracyjne, zalecamy uzyskanie numeru śledzenia przed zwrotem produktu.

Aby uzyskać ten numer pliku, klienci powinni wysłać wiadomość e-mail na adres: contact@code-autoradio.com.

Zasada nr 10: Dane kontaktowe klienta i serwisu technicznego

W przypadku jakichkolwiek informacji lub pytań dotyczących zamówienia prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta:

E-mail: contact@code-autoradio.com

Zasada nr 11: Gwarancje na produkty

Gwarancja producenta na produkty techniczne:

Gwarancja handlowa oferowana przez code-autoradio.com jest gwarancją producenta. Okres gwarancji wliczony w cenę to okres wymieniony w opisie produktu na stronie internetowej. Staje się ona skuteczna w dniu otrzymania przesyłki, przy czym za dowód uznaje się datę wskazaną na fakturze zakupu. Obejmuje ona naprawę urządzenia (części i robociznę) przez okres 2 lat od otrzymania produktu przez konsumenta. Ponieważ jest to gwarancja producenta, serwis jest zazwyczaj przeprowadzany w stacjach technicznych producenta. Nasz dział techniczny przekaże szczegółowe informacje na temat sposobu przeprowadzenia prac. Klient może skontaktować się z nim, korzystając z danych kontaktowych określonych w artykule 11.

Niniejsza gwarancja umowna podlega normalnemu użytkowaniu urządzenia i prawidłowej konserwacji zgodnie z instrukcjami producenta dostarczonymi wraz z produktem. Wdrożenie tej gwarancji handlowej jest również uzależnione od braku interwencji strony trzeciej niezatwierdzonej przez producenta. W przypadku awarii lub niezgodności produktu, uznanej za niemożliwą do naprawienia przez techników oddelegowanych przez producenta, w miarę możliwości oferowana będzie standardowa wymiana na równoważny produkt. W razie potrzeby zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

Nie obejmują one nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktów, awarii związanych z akcesoriami, wad lub konsekwencji wynikających z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu. Aby dowiedzieć się o krokach, jakie należy podjąć w związku z obsługą posprzedażną w przypadku jakiegokolwiek problemu lub usterki produktu, klient może skontaktować się z działem obsługi technicznej, korzystając z danych kontaktowych określonych w art. 11. W takim przypadku koszty wysyłki i zwrotu ponosi klient. Aby skorzystać z gwarancji na produkt, konieczne jest zachowanie faktury zakupu produktu.

Przed dokonaniem zwrotu jakiegokolwiek produktu konieczne jest uzyskanie umowy zwrotu.

Aby otrzymać umowę zwrotu, klient musi wysłać wiadomość e-mail na adres: contact@code-autoradio.com

W przypadku, gdy klient nie zastosuje się do tej procedury, code-autoradio.com nie będzie w stanie dokonać zwrotu lub wymiany, o których mowa powyżej.

Zasada nr 12: Własność intelektualna

Wszystkie elementy strony code-autoradio.com są zastrzeżone na mocy prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej na całym świecie. W związku z tym i zgodnie z przepisami francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej, dozwolone jest wyłącznie wykorzystanie do celów prywatnych, z zastrzeżeniem innych lub nawet bardziej restrykcyjnych przepisów Kodeksu Własności Intelektualnej. Jakiekolwiek inne wykorzystanie stanowi naruszenie prawa i podlega karze zgodnie z prawem własności intelektualnej, chyba że uzyskano uprzednią zgodę code-autoradio.com. Całkowite lub częściowe powielanie strony jest surowo zabronione.

Zasada 13: Odpowiedzialność

code-autoradio.com nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub plików. Obowiązkiem kupującego jest wykonanie wszystkich niezbędnych kopii zapasowych. Code-autoradio.com nie ponosi odpowiedzialności za całkowitą lub częściową niemożność korzystania z produktów, w szczególności z powodu niekompatybilności sprzętu, i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek odszkodowanie lub zwrot kosztów. code-autoradio.com jest odpowiedzialne za treść utworów i może zostać pociągnięte do odpowiedzialności wobec nabywcy.

Zasada nr 14: Dane osobowe

code-autoradio.com zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim informacji, które przekazuje mu klient. Są one poufne. Będą one wykorzystywane wyłącznie przez wewnętrzne służby w celu przetworzenia zamówienia oraz wzmocnienia i spersonalizowania komunikacji oraz oferty kulturalnej i produktowej zarezerwowanej dla klientów code-autoradio, w szczególności przez newslettery code-autoradio.com, do których klient zostanie zapisany, a także w kontekście personalizacji strony zgodnie z centrami zainteresowań klienta. Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 r. użytkownicy mają prawo dostępu do dotyczących ich danych i ich poprawiania.

Zasada 15: Prawo właściwe

Niniejsza umowa podlega prawu francuskiemu. Językiem niniejszej umowy jest język francuski. W przypadku sporu wyłączną jurysdykcję mają sądy francuskie.